Cybersecurity

Dyrektywa NIS2: Kluczowy krok UE w kierunku zwiększenia cyberbezpieczeństwa

Dyrektywa NIS2 to nie tylko kolejna regulacja prawna, ale ważny krok w budowaniu bezpiecznej przestrzeni cybernetycznej w Unii Europejskiej. Termin implementacji Dyrektywy NIS2 to 17 października 2024 roku, zatem pozostało mało czasu na dostosowanie się do niej.

Co to jest Dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) jest aktualizacją wcześniejszej dyrektywy NIS, która weszła w życie w 2018 roku. Nowa dyrektywa ma na celu zmodernizowanie i wzmocnienie istniejących przepisów, aby sprostać nowym wyzwaniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe cele Dyrektywy NIS2

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych: Wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem oraz obowiązków zgłaszania incydentów.
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi: Lepsza wymiana informacji i współpraca międzynarodowa umożliwi skuteczniejsze reagowanie na transgraniczne zagrożenia.
 • Rozszerzenie zakresu podmiotów objętych regulacjami: NIS2 rozszerza zakres sektorów i podmiotów, w tym o dostawców usług cyfrowych i operatorów infrastruktury krytycznej.

Neutralność Technologiczna

Ważnym aspektem Dyrektywy NIS2 jest jej neutralność technologiczna. Oznacza to, że dyrektywa nie narzuca konkretnych technologii czy rozwiązań technicznych, które muszą zostać wdrożone. Zamiast tego, określa cele, które państwa członkowskie i podmioty objęte regulacjami muszą osiągnąć. Takie podejście pozwala na elastyczność w wyborze narzędzi i metod, które najlepiej odpowiadają specyficznym potrzebom i możliwościom poszczególnych organizacji. Dzięki temu, firmy mogą dostosować swoje podejście do cyberbezpieczeństwa, korzystając z najnowszych i najbardziej odpowiednich technologii dostępnych na rynku.

Implementacja Dyrektywy NIS2 w Państwach Członkowskich

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za wdrożenie odpowiednich przepisów na poziomie krajowym. Oznacza to, że poszczególne państwa muszą przyjąć i wdrożyć konkretne środki, aby zapewnić zgodność krajowych przepisów z NIS2.

W Polsce implementacja Dyrektywy NIS2 realizowana będzie poprzez ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która jest obecnie aktualizowana. Przepisy krajowe muszą uwzględniać nowe i bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

Dlaczego Dyrektywa NIS2 jest ważna?

Wprowadzenie Dyrektywy NIS2 jest kluczowe dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych. Ataki takie jak ransomware, phishing czy DDoS mogą powodować ogromne straty finansowe i reputacyjne dla firm oraz instytucji publicznych. Zwiększenie poziomu ochrony pomaga minimalizować ryzyko takich incydentów i zapewnia lepszą ochronę danych osobowych oraz infrastruktury krytycznej.

Jak można przygotować się na Dyrektywę NIS2?

 1. Przeprowadzić audyt bezpieczeństwa
 2. Zaktualizować polityki i procedury bezpieczeństwa
 3. Wdrożyć zaawansowane środki ochrony
 4. Szkolić pracowników z cyberbezpieczeństwa
 5. Wdrożyć mechanizmy zarządzania ryzykiem
 6. Opracować procedury szybkiego reagowania i zgłaszania incydentów
 7. Uregulować współpracę z dostawcami i partnerami
 8. Wprowadzić stałe monitorowanie i aktualizację systemów
Podziel się artykułem